SIS/TK618 - En ny standard för bättre bedömning av leverantörer

SIS/TK 618 Säkra affärer är en teknisk kommitté som arbetar med att ta fram en ny svensk standard med målet att standardisera, och som följd därmed effektivisera, processen att bedöma leverantörs- och företagsinformation. Standarden syftar bland annat till att skapa förutsättningar som underlättar för flera viktiga processer när det kommer till att välja sin leverantör, och därmed också uppnå säkrare affärer.


Varje dag görs miljontals transaktioner inom svenskt näringsliv. Vid valet av affärsmotpart behöver köparen veta att den man väljer att göra affärer med är tillförlitlig, säker och seriös leverantör. I normala fall genomförs en stor del av processen manuellt, vilket medför stora kostnader och tidskrävande arbetsuppgifter. För att kunna effektivisera processen och få en tillförlitlig bedömning som är hållbart över tid, behövs ett systematiskt och likartat sätt att samla in och bedöma information på. Detta skapas just nu genom standardiserings-initiativet SIS/TK 618 Säkra affärer.

SIS/TK 618 Säkra affärers fokus
Kommittén arbetar med standardisering av information som behövs för att säkerställa att leverantörer och beställare agerar på ett tillförlitligt sätt, så att ”säkra affärer” kan äga rum. Kommitténs fokus just nu är på det inledande skedet i en affär, dvs. underlaget och parametrar relevanta för val av affärsrelation (pre-award). Ambitionen är dock att framtagna standarder och andra dokument även ska ha bäring och kunna nyttjas under hela affärsrelationen (post-award).

Pågående projekt
SIS/TK 618 håller för närvarande på med sitt första standardiseringsarbete som handlar om att standardisera vilka parametrar man bör se till vid bedömningen av huruvida en leverantör kan betraktas som säker eller inte. Dokumentet ska även kunna användas av leverantörer som ett hjälpmedel i att veta vad som är viktigt för att kunna betraktas som en tillförlitlig aktör.

Arbete syftar till att skapa förutsättningar för säkra affärer. Detta innefattar att såväl underlätta beställarens val av leverantör som att underlätta för seriösa leverantörer att visa att de lever upp till de krav som näringslivet och samhället ställer samt att ge leverantörer förutsättning att konkurrera på lika villkor. Syftet är inte att höja redan befintliga krav utan att förstärka och betrygga faktaunderlaget för bedömningen av vilka leverantörer som kan betraktas som säkra.

Till vem arbetet riktar sig
SIS/TK 618 riktar sig till och omfattar såväl offentlig som privat sektor på både beställar- som leverantörssidan och är relevant för branscher av olika slag. Arbetet har alltså genomslagskraft och betydelse på en mycket bred marknad. Standardiseringsarbetet är givetvis av intresse för alla privata och offentliga organ som på ett eller annat sätt ingår affärer men även för t.ex. kreditgivningsinstitut och myndigheter som på något sätt hanterar den information som är relevant för valet av affärsmotpart.

Ett värdefullt arbete
I kommittén samlas representanter från såväl den privata som den offentliga sektorn och bidrar med sin kunskap i syfte att tillsammans skapa standardisering. För deltagarna innebär kommitténs arbete en möjlighet till nätverkande och kompetensutveckling samt en chans att nå nya insikter av värde för den egna organisationen.

Inspelat webinar med SIS
Den 18 december 2020 hade vi besök av Catherine Borgkvist och Hanna Axelsson från SIS som pratade om den nya standarden.

Du kan se webinaret nedan. Vill du dela filmen? Kopiera den här länken: https://youtu.be/Lb-9zwu94Fs

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor